Ochrana OÚ - EZO-SHOP OPÁL Prešov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov
Pozrite si, prosím, ako to je s ochranou osobných údajov, zásadami a právami podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v súvislosti s GDPR (Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Kto som - komu dávate svoj súhlas?
SZČO Adriana Javorská,  IČO 43259154,  so sídlom Lemešany 178, 082 03 Lemešany zapísaná v Obvodnom úrade Prešov, č.OŽP-Z 2006/06527-2/CR1, č.ž.registra 750-27868. Pri návšteve mojej stránky, ktorú prevádzkujem www.ezo-opal.sk, používaní služieb v súvislosti s týmito stránkami, mi dávate k dispozícii svoje osobné údaje. Keďže s nimi ďalej pracujeme a používame ich, tak zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Vaše osobné údaje spracovávam ako prevádzkovateľ, to znamená, že určujem, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dlhú dobu.

Kontaktné údaje
Pokiaľ sa vás to týka a budete sa chcieť so mnou kontaktovať v priebehu spracovávania, môžete ma kontaktovať na tel. čísle 0915 846 442 alebo e-mail: info@ezo-opal.sk

Prehlasujem
Prehlasujem, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
budem spracovávať vaše osobné údaje len na zásade zákonnosti, teda na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu;
plním podľa článku 13 GDPR informačnej povinnosti ešte pred zahájením spracovania osobných údajov, umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákonu o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie platených služieb
Na mojich stránkach poskytujem aj služby, za ktoré zaplatíte prevodom na účet , alebo priamym vkladom. Základné údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie služby na základe zmluvného vzťahu (uzatvorenie zmluvy na diaľku):
E-mail - slúži ako váš jedinečný unikátny identifikátor. Cez e-mail budeme aj spolu komunikovať. Váš e-mail sa nebude za žiadnych okolností zobrazovať na stránke nikomu inému, len vám a nikto ho nebude vedieť a vidieť
Telefónne číslo - bezpečnostný prvok , nebude sa nikde a nikomu zobrazovať. Slúži ako automatický identifikátor pri využívaní platených služieb po telefóne, ktoré vám ponúkam na mojich stránkach, to znamená, že služby budete mať dostupné automaticky z toho čísla (okrem audiotextových alebo prémiových služieb, ktoré sa toho netýkajú)
Tieto údaje spracovávam na základe plnenia zmluvy uzatvorenej na diaľku (online).
V prípade, ak si k plateným službám požiadate o vystavenie daňového dokladu, budeme spracovávať aj vaše meno, priezvisko, fakturačnú adresu. Tieto údaje budeme spracúvať na základe zákonných povinností vyplývajúcich z daňových zákonov, zákonov o účtovníctve a iných osobitných predpisov.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológii, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich, akoby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Neposkytujem vaše údaje tretím stranám
S vašimi osobnými údajmi neobchodujem, nepredávam ich a ani ich žiadnym iným spôsobom nepredávam len tak tretím stranám. K vašim osobným údajom mám prístup iba ja,  som viazaná mlčanlivosťou a preškolená v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

Predávanie dát mimo Európsku úniu
Dáta sú spracované výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu info@ezo-opal.sk
Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou o zásadách spracovania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo. Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo nájdete svoje osobné údaje neaktuálne či neúplné, máte právo na doplnenie alebo zmenu osobných údajov. Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že robím spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.
V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové, účtovné, alebo iné doklady v lehote stanovenou zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.
Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, alebo na vašu žiadosť nebudem reagovať do 30 dní od jej doručenia, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení. Budem veľmi rada, pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadne pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť
Dovoľujem si vás uistiť, že s vašimi osobnými údajmi, ktoré budem spracovávať , som povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.
Tieto podmienky sú platné od 25.5.2018                           Adriana Javorská SZČO

Partneri

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky